TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG PHANH ABS KHÍ NÉN VÀ THỦY LỰC TRÊN XE Ô TÔ HIỆN ĐẠI

Mã đồ án TLOT02023008
Đánh giá: 5.0
Mô tả đồ án

     Tài liêu bao gồm đầy đủ file word như: Phần mở đầu, phần chương 1 (Tổng quan về hệ thống phanh), phần chương 2 (Hệ thống phanh ABS với bộ chấp hành thủy lực), phần chương 3 (Hệ thống phanh ABS khí nén trên xe hiện đại), phần chương 4 (Hướng dẫn khai thác hệ thống phanh ABS), phần kết luận, phần tài liệu tham khảo, nhiệm vụ đồ án, bìa đồ án..Ngoài ra còn cung cấp rất nhiều các tài liệu chuyên ngành, các tài liệu phục vụ cho thiết kế đề tài.......... NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG PHANH ABS KHÍ NÉN VÀ THỦY LỰC TRÊN XE Ô TÔ HIỆN ĐẠI.

Giá: 290,000 VND