TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC KỸ THUẬT XE - MÁY CỦA ĐẠI ĐỘI SỮA CHỮA TỔNG HỢP SƯ ĐOÀN BỘ BINH 8 - QUÂN KHU 9

Mã đồ án TLOT02023009
Đánh giá: 5.0
Mô tả đồ án

     Tài liêu bao gồm đầy đủ file word như: Phần mở đầu, phần chương 1 (Cơ sở lý thuyết về công tác kỹ thuật xe - máy), phần chương 2 (Thực trạng công tác kỹ thuật xe - máy của đại đội sữa chữa tổng hợp sư đoàn bộ binh 8 - quân khu 9), phần chương 3 (Một số giải pháp nâng cao chất lượng CTKT xe - máy của đại SCTH sử đoàn bộ binh 8 - quân khu 9), phần kết luận, phần tài liệu tham khảo, nhiệm vụ đồ án, bìa đồ án, bản trình chiếu bảo vệ Power point..Ngoài ra còn cung cấp rất nhiều các tài liệu chuyên ngành, các tài liệu phục vụ cho thiết kế đề tài.......... NGHIÊN CỨU NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC KỸ THUẬT XE - MÁY CỦA ĐẠI ĐỘI SỮA CHỮA TỔNG HỢP SƯ ĐOÀN BỘ BINH 8 - QUÂN KHU 9.

Giá: 290,000 VND